Educació Primària
Cicle Inicial 1r i 2n (6-8 anys)

Escola Elisabeth

Educació Primària
Cicle Inicial 1r i 2n

Escola Elisabeth

Cicle Inicial 1r i 2n
(6-8 anys)

Objectiu general: El despertar a un món desconegut.

 • Ajudar els infants en la construcció d'una imatge positiva d'ells mateixos.
 • Promoure l'educació de l'autoestima i l'afany de superació.
 • Fomentar la responsabilitat personal i comunitària.
 • Vetllar pel procés de socialització.
 • Treballar els fonaments de lectoescriptura.
Comunicació i llenguatge
Comunicació i llenguatge

Assolir les bases per comunicar-se oralment i per escrit en les tres llengües: català, castellà i anglès.

Lectoescriptura
Lectoescriptura

Consolidar el procés de lectoescriptura i potenciar l'hàbit lector com a font de plaer.

Innovamat
Innovamat

És una manera diferent de treballar les matemàtiques on es creen dinàmiques actives i participatives, es potencia la reflexió, s'afavoreixen les connexions i els aprenentatges son més vivencials i adaptats al ritme de l'alumnat.

Aprenentatge
Aprenentatge

Detectar aquells aspectes que poden dificultar el procés d'aprenentatge de l'alumnat, així com treballar les capacitats cognitives i fer un bon acompanyament en funció de les seves necessitats .

Hort 
Hort 

Utilitzar l'hort com a eina interdisciplinària, estimulant l'experimentació i la manipulació. Els alumnes de 1r i 2n, organitzats com a cooperativa, s'encarreguen de l'hort.

Introducció a la robòtica
Introducció a la robòtica

Introducció al llenguatge de programació i la robòtica com una eina d'aprenentatge per poder treballar i reforçar diferents habilitats i competències.

Informàtica
Informàtica

Utilitzar els components bàsics de l'ordinador. Crear un nou document.
Crear, accedir i editar amb un processador de text senzill.

Image
Image
Image

Llengua anglesa

1r Cicle Inicial

 • 1 sessió setmanal de Llengua anglesa amb tot el grup classe
 • 2 sessions setmanals de Llengua anglesa (½ grup)
 • Activitats en Llengua anglesa en projectes, convivències i sortides pedagògiques
 • 1 sessió setmanal amb un assistent de conversa en petit grup

2n Cicle Inicial

 • 1 sessió setmanal de Llengua anglesa amb tot el grup classe
 • 2 sessions setmanals de Llengua anglesa (½ grup)
 • Activitats en Llengua anglesa en projectes, convivències i sortides pedagògiques
 • 1 sessió setmanal amb un assistent de conversa en petit grup

Què fem a l'escola

Tallers de plàstica

Mitjançant els tallers artístics, els alumnes treballen la creativitat amb diferents materials plàstics.

Aquestes tècniques complementen l'educació dels alumnes de l'escola i els donen una visió més àmplia del món de la cultura.

L'activitat es fa en grups reduïts per poder atendre l'alumne/a d'una manera més individualitzada i obtenir resultats de més qualitat i personalitzats.

Programes per a l'activació de la intel·ligència (PAI)

Per desenvolupar el procés de raonament i ajudar els i les alumnes a estructurar el seu pensament intel·ligent, tots els nens i nenes de Cicle Inicial realitzen uns programes d'activació de la intel·ligència.

A les reunions de pares s'informa a les famílies per tal de col·laborar en aquesta tasca.

Llengua

Per aconseguir els objectius programats en el Projecte Lingüístic de l'escola, a les classes de llengua d'Educació Infantil, Educació Primària i Secundària es realitzen diversos agrupaments en funció de les necessitats.

 • Reforç i lectures individuals amb els alumnes.
 • Expressió Oral. Durant tota l'Educació Primària i Secundària, existeix la coordinació entre una especialista i els tutors/es i professors/es de llengua dels diferents grups per aprofundir en el treball d'expressió oral.

Treball per projectes

El treball per projectes és una manera d'organitzar les activitats d'ensenyament-aprenentatge a l'aula.

S'estudia un tema que els nens i nenes escullen. Es parteix dels coneixements previs que ja tenen sobre el tema, es comparteixen, i entre tots se'n construeixen de nous.

Fem projectes per motivar el nen i, a més, s'ofereix un aprenentatge funcional i significatiu.

Informàtica i les TIC (tecnologies de la informació i comunicació)

D'una manera sistemàtica s'integren les TIC, tal com orienta el Departament d'Ensenyament en el procés d'ensenyament-aprenentatge.

També contemplen aprendre, en un context digital, continguts de les àrees de Matemàtiques, Tecnologia i de Llengua, rebent un reforç en els aprenentatges bàsics, com el càlcul, la lògica, l'ortografia i l'expressió escrita en tots els nivells del cicle.

L'escola està connectada a la xarxa EDUCÀLIA per poder intercanviar experiències amb escoles i alumnes d'altres poblacions. També posem a l'abast dels alumnes la connexió a Internet des de la pròpia aula per poder accedir a la informació que la xarxa ens proporciona.

Sortides didàctiques i pedagògiques

Les sortides i les visites pedagògiques són un mitjà educatiu de primer ordre. Amb elles pretenem educar els nens i nenes en la convivència, organitzar un treball escolar en grup, fomentar el respecte i la protecció del medi, saber visitar un museu, etc.

Totes les nostres sortides estan preparades amb temps i són aprovades pel Consell Escolar en el Pla General d'Activitats del Centre.

Cada sortida té uns objectius i un pla de treball concret que complementa el treball fet a classe. Sempre s'intenta aconseguir una correcta distribució de les sortides al llarg de tot el curs.

Image

Convivències escolars

Es faran al maig/juny

 • Els alumnes de 1r de Primària van a Prades
 • Els alumnes de 2n de Primària van a Poblet

Les convivències també s'aprofiten per realitzar el Projecte Interdisciplinari del curs. Des de l'escola, els mestres dels diferents nivells preparen el desplegament d'aquest projecte i les diferents activitats relacionades amb la intervenció de totes les matèries (Llengua, Matemàtiques, Idioma, Plàstica, Música, Educació física...).

Es treballa abans, durant i després de les convivències i s'avalua de forma individual i col·lectiva.

 

Image

Classes Primària

L'hort

Exteriors i patis

Juguem

Altres

Activitats complementàries

Amb la finalitat d'ampliar la formació dels alumnes, l'escola potencia una sèrie d'activitats complementàries, que faciliten poder aconseguir un ensenyament de qualitat.

 

Mostra de plàstica

Image

Festa Major. Activitats diverses

Image

Cros Escolar

Image

Dia verd

Image

Adopció d'un monument

Image

Festes tradicionals (Castanyada, Nadal, Carnaval, Sant Jordi)

Image

Festival de fi de curs

Image

Setmana de la ciència i l'experimentació

Image

Setmana solidària

Image

Revista escolar i revista esportiva

Image

Concerts musicals. Activitats teatrals

Image

Concurs literari, Sant Jordi

Image

Diada de l'esport

Image

Totes aquestes activitats estan programades i organitzades pels diferents departaments de l'escola i compten amb la col·laboració de tots els cicles i etapes.

Vols veure les instal·lacions?

Visita virtual disponible al nostre web

L'escola a les Xarxes

Documentació Pública

Documentació Pares

Si vol accedir a les fotos i contingut per a pares, pot Identificar-se aquí. ( Usuari i clau Clickedu )