Parvulari

Escola Elisabeth

Parvulari

Escola Elisabeth

Parvulari
(3-6 anys)

Objectiu general: “El reconeixement de ser ells mateixos”

  • Ajudar els infants en la construcció d'una imatge positiva d'ells mateixos.
  • Promoure l'educació de l'autoestima i l'afany de superació.
  • Fomentar la responsabilitat personal i comunitària.
  • Vetllar pel procés de socialització.
  • Treballar els fonaments de la lectoescriptura i les matemàtiques.
Image
Comprensió
Comprensió

Comprendre les intencions comunicatives d'altres infants i persones adultes i expressar-se mitjançant la paraula, el gest i el joc.

Comunicació
Comunicació

Desenvolupar habilitats de comunicació, expressió i representació per mitjà dels llenguatges corporal, verbal, gràfic, musical, audiovisual i plàstic. Iniciar el procés d'aprenentatge de la lectura i l'escriptura, de les habilitats matemàtiques bàsiques i de l'ús de les tecnologies de la informació i de la comunicació.

Aprenentatge
Aprenentatge

Aprendre i gaudir de l'aprenentatge, pensar i crear, qüestionar-se coses, fer-les ben fetes, plantejar i acceptar la crítica, i fer créixer el coneixement de forma cada vegada més estructurada.

Anglès
Anglès

Iniciar l'infant en la llengua anglesa mitjançant el joc i la cançó.

Integració
Integració

Aprendre amb i a través dels altres, gaudir de la relació i integrar-se en el grup establint relacions afectives positives amb actituds d'empatia i col·laboració, i intentant resoldre conflictes de manera pacífica.

Què fem a l'escola

Bits d'intel·ligència

Els anomenats "bits d'intel·ligència" formen part d'un programa creat per Glenn Doman, que serveix per augmentar el vocabulari del nen i, d'aquesta manera, la seva capacitat intel·lectual i d'atenció.

Treball per projectes

El treball per projectes és una manera d'organitzar les activitats d'ensenyament-aprenentatge a l'aula. És un treball globalitzador, interactiu, cooperatiu, que ajuda els infants a aprendre a pensar i aprendre a aprendre.

Racons

Permeten organitzar l'aula en petits grups. Els nens i les nenes aprenen a treballar en equip, a col·laborar i a compartir coneixements. Els racons potencien la iniciativa dels nens i el sentit de responsabilitat.

TIC

S’inicia els nens i nenes de P4 i P5 al món de les noves tecnologies mitjançant l'ús de les tauletes. Considerem les TIC una eina més d’aprenentatge.

Ambients

Els ambients d’aprenentatge són diferents espais, de relació i comunicació on, a partir de diferents propostes, els infants poden actuar, observar, experimentar, construir, inventar, imaginar, compartir relacionar-se, emocionar-se... Els infants disposen d’un temps d’experiència activa a partir de l’exploració del material proposat. Són els constructors del seu propi aprenentatge, interactuant amb els altres, amb l’entorn i orientats pels mestres.

Ambients: Joc simbòlic, Creatiu, Matemàtic, Biblioteca, Construcció i Experimentació, Mini mons i d’Expressió Oral.

Anglès

Partint sempre del joc i la cançó, P3 i P4 realitzen dues sessions setmanals de llengua anglesa amb tot el grup classe i una sessió setmanal amb mig grup.

P5 realitza dues sessions setmanals de llengua anglesa amb tot el grup classe i una sessió setmanal amb mig grup.

A més a més, realitza una sessió setmanal d’Arts And Crafts en Llengua anglesa amb mig grup.

Instal·lacions Infantil

Aules Infantil

El pati

Vols fer un tour virtual per les instal·lacions de l'etapa infantil?

L'escola a les Xarxes

Documentació Pública

Documentació Pares

Si vol accedir a les fotos i contingut per a pares, pot Identificar-se aquí. ( Usuari i clau Clickedu )